W co wierzymy

Zasady Wiary Kościoła 

biblia
Wierzymy:

 1. W nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego (tj. 39 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu), jako Bożego Słowa natchnionego przez Ducha Świętego, które jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym człowiekowi przez Boga.
  (2 Tym. 3,16; 2 Piotra 1,19-21; 1Tes.2,13)
 2. W Trójjedynego Boga – Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.
  (Ew. Mat. 3,16-17; Ew. Mat. 28,19;  2Kor. 13,13; Jan 10,30; Jan 14,16; 1 Piotra 1,2)
 3. W śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi,  w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie.
  (Izajasz 53,1-6; Ew. Mat.18,11; Ew. Mat. 20,28; Ew. Łuk. 4,18-19;  1 Jana 3,5-8)
 4. W zbawienie za darmo z Bożej łaski dla każdego człowieka dostępne przez osobistą wiarę w ofiarę Jezusa na krzyżu.
  (Rzym. 10,9;  Izajasz 53, 1-6; Ew. Jana 10, 27-28; Efez. 2,8-9; Rzym. 3, 23-24)
 5. W realność przeżycia nowego narodzenia z Ducha Świętego.
  (Ew. Jana 3,3; Ew. Jana 1,12; Rzym. 10,13; 1Piotra 1,23)
 6. W chrzest w Duchu Świętym, Jego dary oraz ponadnaturalne działanie Boga w Jego Kościele.
  (Dz. Ap. 2,2-3; 1Kor. 6,19; 1Kor. 12,8-11; Rzym. 12,6-8)
 7. W uzdrowienie fizyczne i duchowe dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
  (Izajasza 53,4-5; Mat. 8,17; 1Piotra 2,24; Ps. 103,3-5; Jakuba 5, 13-16)
 8. W nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd nad światem, życie wieczne z Bogiem i wieczne potępienie bez Niego.
  (Obj. 21,4; 1 Jana 3,2; 2 Kor. 5,6-8; Fil. 1,21-24; 2 Tes 1,8-9,  Ew. Łuk. 16,23-24)
 9. W jeden, niepodzielny i powszechny Kościół, którego Jezus Chrystus jest jedyną głową; złożony ze wszystkich chrześcijan, którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Jezusa na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swoich nieprawości i doświadczyli nowego narodzenia.                    (1 Kor. 12.2, 27-28)

Będąc częścią wielkiej światowej rodziny kościołów ewangelicznych, charyzmatycznych i zielonoświatkowych praktykujemy w naszym chrześcijańskim życiu dwa ustanowienia Chrystusowe:
* Chrzest biblijny poprzez zanurzenie, będący zewnętrznym wyrazem nowego narodzenia i posłuszeństwa Jezusowi.
(Ew. Mat. 28.19; Rzym. 6.3-4, Kol. 2.12, Dz. Ap. 2.38)
* Wieczerzę Pańską (Komunię) jako pamiątkę ofiary Jezusa Chrystusa. Wieczerza nie jest procesem przeistoczenia, jest symbolem ofiary Jezusa i pewną duchową realnością, która przypomina diabłu, że został pokonany na krzyżu. Do wieczerzy mogą przystąpić wszystkie osoby, które wyraziły swoją osobistą wiarę w zbawczą ofiarę Jezusa na krzyżu poprzez przyjęcie chrztu wodnego bez względu na przynależność kościelną.
(1 Kor. 11.26, Ew. Łuk. 22.17-20)

Praktyczne Zasady Życia
Z szacunkiem odnosimy się do osób posiadających duchowy autorytet, wspieramy ich ze względu na ich powołanie i wykonywaną pracę dla Boga. Chcemy być bardziej skorzy do słuchania niż do mówienia. Nie słuchamy i nie propagujemy plotek. Skupiamy się na tym co buduje, zachęca i duchowo wzmacnia nas i innych. Nie krytykujemy. „Kto pilnuje swoich ust i swego języka uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa” (Przyp. Salomona 21.23) Nie sądzimy z pozoru, prawdziwy osąd pozostawiamy Bogu. Nie naszą rzeczą jest potępiać drugiego człowieka, ale dzielić się z nim Ewangelią o miłującym i przebaczającym Bogu. Nasze domy są otwarte dla innych wierzących. Gościnność jest biblijna cechą, która przynosi błogosławieństwo.  W miarę posiadanych możliwości wspieramy i pomagamy Braciom i Siostrom w wierze, bez względu na ich kościelną przynależność. „Służcie jedni drugim w miłości, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego” (Gal. 5.13b – 14) Nasz styl życia jest ukierunkowany na to, by demonstrować wiarę w Jezusa, bez względu na czas i miejsce.